top of page

1985

1985/1/10-30

1985/1/10-30

小石清展

小石清

Kiyoshi Koishi

1985/10/14-31

1985/10/14-31

ZOE

清家冨夫

Tomio Seike

1985/11/11-30

1985/11/11-30

視片

SIGHTS

築地仁

Hitoshi Tsukiji

1985/12/3-17

1985/12/3-17

メヒコ

MEXICO

林隆喜

Takanobu Hayashi

bottom of page