1980/12/1-27

KARSH PHOTOGRAPH

ユーサフ・カーシュ

Yousuf Karsh