​1995

1/9-28          

surdétermination

Taiji Matsue

2/6-25          

Surface

Hitoshi Tsukiji

3/6-25          

"DOWN" part-1 

Yuki Onodera

4/3-28          

Koji Sato

5/15-31      

OUT LINE

Shuya Yoshitani

6/5-24        

Morphogenesis

Kunié Sugiura

9/18-10/6

Denis Roche

12/1-22      

Water dot

Miyuki Ichikawa

.....  1989    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001  ....
  • Facebook Social Icon